Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z każdego badania tych sprawozdań.

Pisemną ofertę, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019”, należy przesłać pocztą na adres: Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., 05-850 Jawczyce, ul. Piastowska 67 lub złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki pod ww. adresem
w terminie do dnia
10.09.2018 r. do godz. 1200. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz zawierające braki formalne nie będą podlegały rozpatrzeniu.

1.      Oferta powinna zawierać:

a)      oznaczenie oferenta – informację o firmie, siedzibie i formie prowadzonej działalności;

b)      określenie ceny netto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania;

c)      określenie terminu płatności;

d)      imiona i nazwiska oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta;

e)      listę załączników.

2.      Do oferty należy załączyć:

a)     aktualny odpis przedsiębiorstwa oferenta z właściwego rejestru, a jeśli reprezentacja osób podpisanych pod ofertą wynika z innego dokumentu, to także ten dokument;

b)     wpis na listę firm audytorskich (aktualny odpis);

c)     wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

d)     informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów  w przeliczeniu na pełne etaty;

e)     podpisany wykaz (zawierający firmę, siedzibę i kapitał zakładowy) istotnych według oferenta spółek prawa handlowego o profilu produkcyjnym oraz działających w branży motoryzacyjnej, w których przeprowadził badanie sprawozdań finansowych za lata 2016 i 2017;

f)      informację o metodach i terminach badania sprawozdania finansowego;

g)     poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

h)     oświadczenie firmy audytorskiej o spełnieniu wymogów niezależności,
o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności,
a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

i)      oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

j)      oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

3.      Do oferty może być załączone oświadczenie firmy audytorskiej o adresie poczty elektronicznej, na który należy kierować informacje o wynikach postępowania.

Od firmy audytorskiej oczekujemy:

  1. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania;
  2. gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta na wezwanie Spółki, na spotkaniu z Radą Nadzorczą dokonującą oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne, na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym badane sprawozdania finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
  3. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
    (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
  4. przekazania pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego
    w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2019 r. oraz 10.02.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki
w Jawczycach (05-850), przy ul. Piastowskiej 67, zaś wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany do dnia 20.09.2018 r. Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana oferentom pisemnie lub na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.