Potencjalni Klienci

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona jednoznacznie i dobrowolnie zgoda osoby, której dane będziemy przetwarzać czy to w formie przesłanego do nas e-maila/zapytania, czy w formie odznaczonego checkboxa;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Cofnięcie zgody

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji/ofert handlowych, do ustalenia czy dochodzenia i/lub obrony roszczeń. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji/ofert handlowych. W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając prośbę na adres: rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, świadczącym usługi na rzecz WUZETEM:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
  • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie;
  • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia w/w podmiotów w rejestrach dłużników, jeśli kontakt z potencjalnym klientem zmierza do podpisania umowy.

Prawa podmiotów przetwarzania

  • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem