Akcjonariusze i Pełnomocnicy Akcjonariuszy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cele przetwarzania/podstawa prawna

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A., wynikających z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (w szczególności art. 341, tj. wpisanie do Księgi Akcyjnej i jej prowadzenie; art. 406, tj. umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; art. 407, tj. sporządzenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym Akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych Akcjonariuszy; art. 410, tj. sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy);
  • Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na odpowiednim zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
  • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A. wynikających z przepisów prawa Kodeksu Spółek Handlowych, a także do czasu odpowiedniego zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnienia możliwości kontaktu, obsługi korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Prawa podmiotów przetwarzania

  • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o podaniu danych

Podanie danych jest wymogiem Ustawowym, niezbędnym do obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A.

Profilowanie

Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu.

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem