Akcjonariusze i Pełnomocnicy Akcjonariuszy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: : rodo@wuzetem.pl

Cele przetwarzania/podstawa prawna

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań, w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A., wynikających z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (w szczególności art. 341, tj. wpisanie do Księgi Akcyjnej i jej prowadzenie; art. 406, tj. umożliwienie Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; art. 407, tj. sporządzenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym Akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych Akcjonariuszy; art. 410, tj. sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku Pani/Pana uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy);
  • Dodatkowo podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na odpowiednim zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnieniu możliwości kontaktu, obsłudze korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
  • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów w zakresie obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A. wynikających z przepisów prawa Kodeksu Spółek Handlowych, a także do czasu odpowiedniego zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania dowodów, zapewnienia możliwości kontaktu, obsługi korespondencji i obiegu dokumentów lub na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu i/lub obrony przed roszczeniami.

Prawa podmiotów przetwarzania

  • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o podaniu danych

Podanie danych jest wymogiem Ustawowym, niezbędnym do obsługi osób fizycznych nabywających akcje Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL – WZM” w Warszawie S.A.

Profilowanie

Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegały profilowaniu.