Pracownicy WUZETEM

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. współpraca Pani/Pana w ramach świadczenia pracy na rzecz Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w związku z zawartą, wykonywaną lub zakończoną umową o pracę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w związku z zatrudnianiem pracowników między innymi na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, ustawy archiwalnej, ale także innych zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, oraz zawartych umów powierzeń.
 • Art. 6 list f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadniony cel administratora w zakresie ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. poprzez wykonywanie i zapewnienia integralności, poufności i dostępności kopii danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona Pani/Pana zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem pod umieszczonym artykułem w pracowniczej gazecie wewnętrznej, która kolportowana jest tylko wewnątrz Spółki dla pracowników/współpracowników. Zgoda ta jest wyrażona poprzez Pani/Pana inicjatywę w zakresie umieszczenia tych danych.
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia (realizacja umowy o pracę), a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy archiwalnej. Pani/Pana dane mogą być przechowywane także do czasu realizacji umów powierzeń, a także do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z zatrudnieniem lub ustaniem stosunku pracy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem