Pracownicy WUZETEM

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. współpraca Pani/Pana w ramach świadczenia pracy na rzecz Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w związku z zawartą, wykonywaną lub zakończoną umową o pracę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. w związku z zatrudnianiem pracowników między innymi na podstawie przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, ustawy archiwalnej, ale także innych zobowiązań wynikających z regulacji prawnych, oraz zawartych umów powierzeń.
 • Art. 6 list f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawnie uzasadniony cel administratora w zakresie ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń; w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. poprzez wykonywanie i zapewnienia integralności, poufności i dostępności kopii danych.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a) wyrażona Pani/Pana zgoda na umieszczenie imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem pod umieszczonym artykułem w pracowniczej gazecie wewnętrznej, która kolportowana jest tylko wewnątrz Spółki dla pracowników/współpracowników. Zgoda ta jest wyrażona poprzez Pani/Pana inicjatywę w zakresie umieszczenia tych danych.
 • Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. do celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy.

Czas przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia (realizacja umowy o pracę), a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy archiwalnej. Pani/Pana dane mogą być przechowywane także do czasu realizacji umów powierzeń, a także do ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora do przetwarzania także podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowe, w tym obsługę kadrowo-płacową, księgowo-podatkową etc., w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności rachunkowych lub rozliczeniowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z umów lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
 • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie, w zakresie w jakim korzystanie z w/w usług będzie obywało się przy okazji lub w związku z zatrudnieniem lub ustaniem stosunku pracy.

Prawa podmiotów przetwarzania

 • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.